Udruga Volim Vlašići

Udruga za zaštitu okoliša, promicanje ekološke proizvodnje i održivog razvoja osnovana je u Vlašićima, 19.12.2015. godine.

Udruga je nestranačka, nevladina i neprofitna utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti.

 

Atraktivni krajolik i prirodna baština, bogato kulturno naslijeđe i još uvijek živa tradicijska poljoprivredna proizvodnja, ovčarstvo i stočarstvo resursi su koji Vlašići mogu učiniti top agroturističkom destinacijom na otoku Pagu.

Agroturizam čuva prirodna i tradicijska bogatstva na kojima stvara jedinstvenu, autentičnu ponudu te mogućnost dugoročnog razvoja, osobito otoka i ruralnih krajeva s negativnim gospodarskim i demografskim trendovima.

Značaj malog zelenog poduzetništva je bitan, kako za očuvanje prirodne baštine, tako i za razvoj lokalnih zajednica i otoka. Razvoj agroturističke ponude idealna je prilika za gospodarski napredak Vlašići i otoka Paga.

Zeleno poslovanje kao budućnost poslovanja uključuje: dobrobit za ljudsko zdravlje, očuvanje okoliša i povećanje zapošljavanja.

Djelatnosti udruge:

 • promocija prirodnih posebnosti Vlašići i okolice s ciljem očuvanja posebno vrijednih prirodnih prostora, Velikog blata, Kvasila i ostalih prirodnih resursa na teritorijalnom području djelovanja Udruge,
 • očuvanje prirode i bio raznolikosti,
 • promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
 • organiziranje ekoloških akcija na teritorijalnom području djelovanja Udruge
 • briga za zaštitu prirodnih ljepota, biljnih i životinjskih te endemskih vrsta na zaštićenom području s naglaskom na Vlašići i okolicu i ekološku mrežu Natura 2000
 • briga i zaštita od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru,
 • promoviranje održivog korištenja šuma i tla, voda i mora
 • zagovaranje za učinkovito provođenje politike zaštite okoliša i očuvanja prirode,
 • zaštita javnih i zajedničkih dobara,
 • poduzimanje zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode,
 • edukacija i informiranje javnosti te poticanje na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode koje doprinose smanjenju otpada i povećanju recikliranja,
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, radionica, tribina, akcija, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, održivog razvoja, ekološke poljoprivrede, proizvodnje i prerade ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja, eko turizma, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, očuvanja tradicije, kulturne i povijesne baštine sukladno posebnim propisima
 • poticanje razvoja turističkih proizvoda s ciljem povećanja konkurentnosti destinacije,
 • organiziranje kulturnih akcija i manifestacija, aktivnosti u prirodi na teritorijalnom području djelovanja Udruge, s naglaskom na Vlašići
 • razvoj i promocija volonterizma i volonterskih centara,
 • promocija i razvoj društvenog poduzetništva
 • razvoj i promocija avanturističkih aktivnosti s ciljem očuvanja prirodnih i kulturno-povijesnih vrednota
 • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom sukladno Zakonu.

Vizija – Misija -Ciljevi

Misija udruge Volim Vlašići je doprinositi održivom razvoju zajednice kroz očuvanje i promociju kulturne i povijesne baštine, poticanje građanskog aktivizma i međusektorske suradnje te razvoj društvenog poduzetništva.
Vlašići – zajednica sretnih ljudi
 • očuvanje i zaštita prirode i okoliša područja Vlašići kao temeljnih vrijednosti društva,
 • unapređenje kvalitete života u lokalnoj zajednici,
 • promoviranje i očuvanje prirodnih, kulturnih, povijesnih, tradicionalnih i drugih posebnosti Vlašići i njegove okolice,
 • poticanje ekološke svijesti građana, a posebice mladih i djece,
 • promicanje ekološke proizvodnje, poljoprivrede i održivog razvoja,
 • promicanje i razvoj turističke ponude te seoskog i ekološkog turizma
 • razvoj društvenog poduzetništva s naglaskom na „zeleno“ poduzetništvo,
 • suradnja sa domaćim i stranim udrugama i institucijama,
 • poticanje i razvoj civilnog društva,
 • promocija i razvoj volonterizma
Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Udruge, sukladno Zakonu i Statutu.Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta. Za pristupanje udruzi potrebno je ispuniti pristupnicu.

Članstvo u Udruzi može biti:

 • redovno,
 • podržavajuće,
 • počasno

Članom Udruge postaje se danom uplate članarine

Svi redovni članovi Udruge dužni su plaćati članarinu

Visinu i način plaćanja godišnje članarine određuje Upravni odbor

Godišnja članarina:

 • za učenike     30,00 Kn
 • za studente   50,00 Kn
 • za zaposlene 100,00 Kn
 • za umirovljenike   50,00 Kn

Sva sredstva uplaćena od članarina iskoristiti će se u daljnje aktivnosti udruge, projekte i ideje.

 

Prava i obveze redovnih članova su:

 • birati i biti biran u tijela Udruge
 • redovito plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • nadzirati rad Udruge
 • poštovati odluke tijela Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
 • aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinositi ostvarivanju njenih djelatnosti
 • poštovati odluke tijela Udruge
 • poštovati odredbe Statuta i drugih akata
 • biti redovito informirani o radu Udruge i radu njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju Udruge
 • biti redovito informiran o statusu svog članstva
 • ostala prava i obveze predviđena Statutom i ostalim aktima

PRISTUPNICA pdf

Vlašići u brojevima

24 ha kopno
60.7261 ha površina uvale
250 stalno naseljenih
5127 povremeno naseljenih
46 vrsta ptica
1 endemska vrsta
7 ugroženih ili skoro ugroženih vrsta

Osnivači udruge – Upravni odbor

Ana Žunić
Ana ŽunićPredsjednica Udruge
Leonarda Benić
Leonarda BenićTajnica
Mateja Olić
Mateja OlićČlan Upravnog odbora
Sanja Radan Mikez
Sanja Radan MikezČlan Upravnog odbora
Ivica Šimurina
Ivica ŠimurinaČlan Upravnog odbora

Naši partneri